Перегляд рішень господарського суду за нововиявленими обставинами

Останнім часом у наукових колах та серед практикуючих юристів активно дискутується питання можливості перегляду рішення господарського суду за нововиявленими обставинами.

Відповідно до ст. 82 ГПК України, господарський суд приймає рішення при вирішенні господарського спору по суті, тобто задовільняючи позов чи відмовляючи у позові повністю або частково.

Але прийняте господарським судом рішення, яке набрало законної сили, може бути переглянуте ним за нововиявленими обставинами, з підстав, перелічених в ч.2 ст.112 ГПК Україні. Варто звернути увагу, що ГПК України не містить вичерпного переліку обставин, які слід вважати нововиявленими як, скажімо, ЦКП України чи КАС України, а також не визначено які обставини мають істотне значення справи — тому при вирішенні цих питань рекомендується користуватися правилами ст. 43 ГПК України щодо оцінки доказів.

Згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України № 17 від 26 грудня 2011 року, з подальшими змінами та доповненнями,  зазначено, що перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами є окремою процесуальною формою судового процесу, що визначається юридичною природою цих обставин.

До нововиявлених обставин відносяться матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору або розгляду справи про банкрутство. Та для визнання таких фактів нововиявленими обставинами необхідна одночасна наявність певних умов. Важливо, щоб ці обставини існували на момент розгляду справи, не могли у цей час бути відомі заявникові та були істотними для розгляду даної справи, тобто наслідком їх врахування судом було би прийняття іншого рішення, ніж те, яке було ухвалено. Так, неможливість особи бути обізнаною з інформацією про факт існування обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення справи, повинна одночасно включати в себе об’єктивну та суб’єктивну складові — тобто особа маючи бажання та необхідність не може бути обізнаною з такими обставинами з підстав, що не залежать від її волевиявлення.

Нововиявлені обставини — це факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення прав та обов’язків осіб, які беруть участь у справі, та за своєю юридичною природою є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, покладені в основу судового рішення. Ці обставини мають бути відповідним чином засвідчені, тобто підтверджені належними і допустимими доказами.

Не може вважатися нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці тих доказів, які господарським судом оцінювалися у процесі розгляду справи.

Необхідно також розрізняти поняття нововиявленої обставини, як факту, і нового доказу, як підтвердження факту.

Також не можуть вважатися нововиявленими ті обставини, що встановлюються на підставі доказів, які не були своєчасно подані сторонами чи прокурором. У разі подання таких доказів у процесі перегляду судового рішення за правилами розділу XIII ГПК України господарський суд повинен винести ухвалу про залишення судового рішення без зміни. В той же час заінтересована сторона не позбавлена права оскаржити судове рішення в апеляційному порядку з дотриманням вимог ГПК України, зокрема, статті 101 цього Кодексу.

Не можуть визнаватися нововиявленими обставини, на які посилався учасник судового процесу в своїх поясненнях в суді будь-якої з інстанцій, або які могли бути встановлені судом в разі виконання вимог процесуального закону, зокрема, статті 38 ГПК України.

Скасування чи зміна нормативного акта, на якому ґрунтувалось судове рішення, може вважатись нововиявленою обставиною (в розумінні п. 1 ст. 112 ГПК України) лише за умови, якщо в акті про скасування чи зміну зазначено про надання йому зворотної сили.

Не може вважатися нововиявленою обставиною висновок Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень Конституції та законів України.

У відповідності до ст. 113 ГПК України, судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, прокурора, третіх осіб, поданою протягом одного місяця з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення. Днем встановлення нововиявлених обставин слід вважати день, коли вони стали або повинні були стати відомими заявникові. При цьому заява про перегляд судового рішення господарського суду з підстави, передбаченої п. 1 ч.2 ст. 112 цього Кодексу, може бути подана не пізніше трьох років з дня набрання судовим рішенням господарського суду законної сили.

Подання відповідної заяви після закінчення цього строку тягне за собою повернення відповідної заяви без права на її повторне подання подання (п. 4 ч. 6 ст. 113 ГПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 114 ГПК України перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами здійснюється тим господарським судом, який прийняв відповідне рішення, але за участю інших суддів, оскільки норма ст. 20 названого Кодексу містить пряму вказівку на те, що суддя, який брав участь у розгляді справи, не може брати участь у перегляді прийнятого за його участю судового рішення за нововиявленими обставинами.

Відповідний алгоритм застосовується і до постанов апеляційної і касаційної інстанцій, якими змінено чи скасовано рішення суду першої інстанції. Їх перегляд за нововиявленими обставинами здійснюється не місцевим судом, а судом тієї інстанції, яким змінено або прийнято нове судове рішення (ч. 2 ст. 114 ГПК України). У випадках, коли після перегляду судового рішення в апеляційному або касаційному порядку воно було залишене без змін, перегляд його за нововиявленими обставинами здійснюється тим судом першої інстанції, який прийняв це судове рішення, незалежно від того, що воно було предметом перегляду в апеляційному та касаційному порядку.

Підсумовуючи вищесказане варто наголосити на тому, що процедура перегляду рішення господарського суду за нововиявленими обставинами, маючи важливе практичне значення, потребує більш грунтовного дослідження для чіткого та ефективного судового застосування, так як у запропонованій статті розглядалися лише ключові аспекти даного питання.