Консалтингові послуги

  Здатність організації / установи швидко змінюватися в умовах стрімко розвиваючихся ринків / систем, в глобальних умовах, відповідати вимогам сучасних викликів – вимоги успішного, ефективного розвитку будь-якої організації. Уповільнення, або тим більше зупинка, призводить до неминучого відставання і краху. Сучасні виклики змушують постійно еволюціонувати, перебудовуватися, впроваджувати нові технології, що вимагає додаткових зусиль, знань і умінь.

  Рішення таких серйозних завдань повністю лягають на плечі керівництва, яке повинно взяти на себе підготовку до нововведень / змін, а також до їх реалізації. При цьому колосально збільшується навантаження, що в сукупності з відсутністю необхідного персоналу призводить до неможливості виконання навіть поточних завдань.

  Логічною дією, у таких ситуаціях, є залучення сторонніх експертів, консультантів, які володіють необхідним набором знань і практичним досвідом. Зовнішні консультанти здійснять аналіз діяльності організації / установи, запропонують оптимальний план з урахуванням специфіки діяльності, запропонують індивідуальну програму вирішення завдань, а також складуть покрокових план дій з включенням в нього необхідних співробітників, фахівців. Також зовнішні консультанти запропонують навчальні програми, необхідні для ефективної реалізації плану, і будуть здійснювати контроль над його виконанням.

  Консалтинг (від англ. Consulting) – послуги, консультації, що надаються спеціалізованими компаніями, які включають в себе збір інформації, аналіз, вироблення готових рішень широкого кола питань економіки, фінансів, права, зовнішньоекономічних зв’язків, політики, інформації. Консалтинг – це процес надання консультаційних послуг, які можуть бути затребувані в будь-якій сфері людської діяльності, в тому числі, і соціальній. Цей напрямок консультаційних послуг є «соціальним консалтингом». Даний напрямок консалтингу досить розвинений в західних країнах, де залучення консультантів з будь-яких питань є нормою.

  Консалтинг умовно має три форми: Процесний, Експертний, Навчальний.

  Особливості процесного (або проектного) консалтингу полягають у спільній роботі консультанта з персоналом і керівництвом організації / установи – замовника. Дана взаємодія зводиться до розробки та впровадження рішень по оптимізації процесів, необхідних для досягнення конкретних цілей. Цей вид консультаційних послуг має на увазі розробку рішень і рекомендацій щодо їх впровадження після проведення діагностики в компанії-замовника. При цьому роль клієнта зводиться тільки до забезпечення консультанта необхідною інформацією (доступі до неї) для оцінки ситуації. На відміну від процесного, експертний консалтинг передбачає постановку конкретного завдання клієнтом і пошук оптимального його вирішення зовнішніми фахівцями. При навчальному консалтингу роль консультанта зводиться до надання клієнту необхідної теоретичної або (і) практичної інформації в формі семінарів, лекцій, тренінгів, методичних посібників.

  Залежно від конкретних завдань, на різних стадіях можуть застосовуватися комбінації цих трьох методів. При цьому, навчальне консультування, як правило, супроводжує процесне, а в багатьох випадках і експертне.

  Консалтинг вирішує питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії, ведення бізнесу, дослідження і прогнозування ринків збуту, руху цін і т.д.

  Основна мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективності діяльності компанії в цілому і збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника.

  Послуги, що надає наша компанія умовно поділяються на такі форми реалізації:

  1. Аналітична діяльність (аналіз і оцінка внутрішньогосподарської і фінансової діяльності підприємства – клієнта, аналіз інвестиційних проектів, дослідження діяльності конкурентів, ринків збуту, руху цін і т.д.);

  2. Прогнозування (на основі проведеного аналізу і використовуваних консультантом методик – складання прогнозів за вказаними вище напрямками);

  3. Консультації з найширшого кола питань, що стосуються як діяльності компанії-клієнта, так і ринку в цілому;

  4.    Ревізія діяльності підприємства – клієнта;

  5. Участь в діяльності підприємства-клієнта (стратегічне планування, рішення сукупності проблем, пов’язаних з організацією управління в різних сферах діяльності підприємства, а також розробка і впровадження інформаційних систем, системна інтеграція і т.д.).

  Наша компанія надає наступні види консалтингових послуг:

  Консалтинг в області фінансової діяльності компанії дозволяє оптимізувати фінансові потоки підприємства шляхом залучення додаткових фінансових інструментів, а також ефективного використання підприємством власних і залучених коштів.

  Консалтинг в області управління полягає в комплексній оцінці стану компанії, визначенні системи цілей і цінностей підприємства, прогнозуванні, розробці стратегії розвитку, оптимізації структури, внутрішніх процесів, створення антикризових програм, кризовий консалтинг.

  Консалтинг в області оподаткування та юридичні послуги включає надання послуг, спрямованих на оптимізацію податкового навантаження на підприємство, а також правове консультаційне забезпечення, що дозволяє вирішити існуючі юридичні проблеми на підприємстві і уникнути потенційних, а також сформувати чітку стратегію розвитку діяльності підприємства відповідно до законодавства

  Консалтинг в області стратегічного планування надає комплексні рішення, що стосуються загального розвитку компанії, планування цілей і способів їх досягнення, умови взаємодії з іншими учасниками ринку.

  Консалтинг в області комунікацій дозволяє вирішити існуючі і уникнути потенційних проблем в сфері PR.

  Консалтинг в області державного сектора

  Поточні консультації, ефективне планування, стратегії розвитку, інвестиційний консалтинг, написання законопроектів, інструменти державно-приватного партнерства, моделі комунікацій.

  Політичний консалтинг

  Поточне консультування, формування / корекція іміджу, створення і реалізація стратегій і технологій організації громадського руху, партій, реалізації громадських ініціатив, розробка та втілення медіа-стратегій, проведення політичних (в т.ч. виборчих) кампаній.

  Консалтинг в області управління змінами пропонує управління тими явищами, які супроводжують процеси змін, будучи пов’язаними з людським фактором.

  Консалтинг в області вдосконалення процесу ведення бізнесу дозволяє розширити набір навичок і знань, які безпосередньо чи опосередковано мають відношення до роду діяльності компанії з метою подальшого підвищення ефективності компанії та її рейтингових показників.

  Інвестиційний консалтинг

  Основне завдання інвестиційного консалтингу полягає в наданні професійної допомоги керівникам підприємств і інвесторам в підготовці якісних бізнес-планів та інвестиційних проектів, а також оцінці економічної ефективності бізнесу для прийняття виваженого рішення про інвестування.

  Розробка інвестиційного меморандуму.

  Залучення інвестицій.

  Інвестиційний аналіз.